สาขาที่เลือก
  • 홍대점
ที่ตั้ง MAP
    • 홍대홍대
บริการของฉัน (※ราคาไม่รวม VAT) 0
0
Home
  • 바로예약
  • 라인
asdf

신논현 본점

จองคิว

เลือกวันและเวลาที่ต้องการจอง

เลือกวันและเวลาที่ต้องการจอง

เลือกเวลา

กรอกชื่อภาษาอังกฤษ (ที่ระบุในหนังสือเดินทาง)
เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย จะได้รับอีเมลจากระบบ ท่านสามารถตรวจสอบได้จากกล่องอีเมลของท่าน
กรณีที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์เกาหลี สามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้ ณ ขณะนี้อยู่ได้
กรอก LINE ID หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
[ดูเพิ่ม]
บันทึกบริการแล้ว

สาขาที่เลือก

  • 홍대점
ที่ตั้ง
홍대홍대
เปิด
10 ~ 11
10 ~ 12
10 ~ 12

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คลินิกเสริมความงาม PPEUM

[คลินิกเสริมความงาม PPEUM (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คลินิก”)] ให้ความสำคัญกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น

คลินิกจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการแจ้งแก่คลินิกให้ดีที่สุด [พ.ร.บคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล] ได้กำหนดข้อบังคับในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว และคลินิกจะทำการเก็บ รักษา และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อบังคับที่ได้ถูกบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด เพี่อการดำเนินงานที่เหมาะสม และเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ให้ข้อมูล

อีกทั้ง คลินิกจะทำการเปิดเผย แก้ไข ลบ ระงับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ เมื่อผู้ให้ข้อมูลแจ้งความประสงค์ดังกล่าว หากมีการละเมิดข้อบัญญัติดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลสามารถยื่นฟ้องร้องดำเนินการตามกฎหมายได้

คลินิกจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ของผู้ให้ข้อมูลตาม [พ.ร.บคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล] และเพื่อป้องกันการเกิดความไม่สะดวกสบายแก่ผู้ให้ข้อมูล ทางคลินิกจึงมีนโยบายในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ปรากฏต่อไปนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บข้อมูล คลินิกจะแจ้งให้ทราบผ่านประกาศทางเว็บไซต์ (หรือประกาศแยก)

ข้อที่ 1 รายการของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บและวิธีการเก็บข้อมูล

เมื่อคลินิกมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คลินิกจะแจ้งรายการข้อมูลส่วนบุคคลและจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูล ณ หัวข้อการสมัครสมาชิก หรือ เงื่อนไขการใช้บริการล่วงหน้าตามบัญญัติของข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บมีดังนี้

เมื่อรับคำปรึกษาออนไลน์และทำการจองคิว
เมื่อสมัครสมาชิกเว็บไซต์
ในกระบวนการใช้บริการดังกล่าว หรือในกระบวนการให้บริการดังกล่าว ข้อมูลดังต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้น อาจมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วย
เมื่อชำระค่าบริการ
วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อที่ 2 การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและจุดประสงค์

คลินิกทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการให้แก่คลินิกจะไม่ถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นใดนอกจากจุดประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ คลินิกจะทำการแจ้งล่วงหน้าเพื่อรับการยินยอมก่อนทุกครั้ง

ข้อที่ 3 การให้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการใช้งาน

ข้อที่ 4 รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่ 3

องค์กรที่เก็บรักษาข้อมูลจะนำข้อมูลไปใช้ในขอบเขตที่ระบุไว้ ณ ‘ข้อที่ 1 ชี้แจ้งการใช้ข้อมูลส่วนตัวและระยะเวลาเก็บรักษา’ เท่านั้น และจะเผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคคลที่ 3 ต่อเมื่อได้รับการร้องขอภายใต้ความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ข้อมูล จุดประสงค์ รายการที่จำเป็น ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
Genius บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา
และแจ้งข้อมูลบริการหรือกิจกรรมใหม่
ชื่อ รหัสผ่าน ความสนใจ ช่องทางติดต่อ อายุ เพศ ไอดี Kakao talk เมื่อมีการร้องขอจะทำการ
ลบข้อมูลโดยทันที
- ข้อชี้แจงการเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมอย่างชอบธรรมเนื่องด้วยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 5 การโอนสิทธิการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

คลินิกได้โอนสิทธิในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บรัษัทดังต่อไปนี้ เพื่อบริการและความสะดวกสบายที่ดีขึ้นของผู้ใช้บริการ

บริษัท รายการที่โอนสิทธิ ข้อมูลที่โอนสิทธิ ระยะเวลา
Carelabs Co.,Ltd ดูแลชาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ หมายเลขชาร์ต ว/ด/ป เป็นต้น ภายในสัญญา
Able soft Co.,Ltd ดูแลชาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ หมายเลขชาร์ต ว/ด/ป เป็นต้น ภายในสัญญา
Chunneung IT Inc. ดูแลชาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ หมายเลขชาร์ต ว/ด/ป เป็นต้น ภายในสัญญา
Sungmin Networks ดูแลชาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ หมายเลขชาร์ต ว/ด/ป เป็นต้น ภายในสัญญา
THN Co., Ltd. ดูแลชาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ หมายเลขชาร์ต ว/ด/ป เป็นต้น ภายในสัญญา
Geni;us สร้าง/ดูแลเว็บไซต์
ชี้แจงบริการใหม่และข้อมูลกิจกรรม
ชื่อ หมายเลขชาร์ต ว/ด/ป เป็นต้น ภายในสัญญา

ข้อที่ 6 (ระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล)

ตามข้อบังคับผู้เก็บข้อมูลจะต้องทำการทำลายข้อมูลทิ้งทันทีหลังเก็บข้อมูล หรือบรรลุจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลแล้ว ทว่า ข้อมูลดังต่อไปนี้จะถูกเก็บไว้ในระยะเวลาที่ระบุด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

ทว่า ถึงแม้จะทำการเก็บข้อมูล หรือบรรลุจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลส่วนตัวของท่านก็อาจจะถูกเก็บเอาไว้ หากมีความจำเป็นตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายพาณิชย์ เป็นต้น

ข้อที่ 7 (ขั้นตอนและวิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล)

คลินิกจะทำการทำลายข้อมูลทิ้งทันทีเมื่อบรรลุ [การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูล]

ขั้นตอนในการทำลาย

หลังจากที่บรรลุจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการทำการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก หรืออื่น ๆ เรียบร้อยแล้วจะทำการทำลายข้อมูลทิ้งด้วยวิธีดังต่อไปนี้

วิธีการทำลาย

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบันทึกไว้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นั้น จะทำการทำลายด้วยเทคโนโลยีที่ป้องกันการกู้ข้อมูลได้ สำหรับข้อมูลส่วนตัวที่พิมพ์ลงบนกระดาษนั้น จะทำลายด้วยเครื่องทำลายเอกสารหรือเผาทิ้ง

ข้อที่ 8 (สิทธิและการใช้สิทธิของผู้ใช้บริการและตัวแทนทางกฎหมาย)

กรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะขอเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคล คลินิกจะทำตามคำร้องนั้นอย่างไม่ลังเลทันที และเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล คลินิกจะไม่แจ้งรายละเอียด แก้ไข หรือลบข้อมูลที่ร้องขอทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรือแฟกซ์

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการสามารถขอดูข้อมูลส่วนบุคคลที่คลินิกโดยตรงได้ และคลินิกจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

การแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคล